20 Temmuz 2024
Türbeler

EMİR KAMEREDDİN (EMİR HACİP ) KÜMBETİ – DİVRİĞİ – SİVAS

Divriği’de, Çarsı Mahallesi’nde yer almaktadır. Halk arasında Ulu Cami’ye yakınlığı sebebiyle Ulu Camii’nin mimarına izafe edilir. Girişi üzerinde iki kitabesi bulunmaktadır. İki satır halindeki ilk kitabe, kemer içerisine yerleştirilmiş olup metni şöyledir.

“Bi tarih ‘isrûn min sehr–i

Saban sene isna ve tıs’in ve hamse–mie”

Nesih üslupla yazılan bu kitabeden türbenin yapılış tarihinin, 20 Şaban 592 H./19 Temmuz 1196 M. tarihi olduğunu öğreniyoruz. Bu kitabede ay ve gün belirtilmesi özel bir uygulama olarak karsımıza çıkar.

Yine Nesih hatla yazılmış ikinci kitabe, kemer tablasının üzerinde yer almaktadır. Bu kitabede ;

“El–emirü’l- Hacip el–ecellü’l–kebir Kamere’d–din Đbnü’l–hac ve’l -Haremeyn Ruzbe”

yazılıdır. Buradan hareketle türbede, Emir Hacip Kamereddin’in yattığı anlaşılmaktadır. 2000’li yıllarda V.G.M. tarafından onarılmıştır.

PLAN VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ:

Kamereddin Kümbeti, içte ve dışta sekizgen olarak düzenlenmiştir. İçten kubbe, dıştan sekizgen külahla örtülüdür. Türbenin düz atkı taslı giriş açıklığı, kuzey yönde bulunmaktadır . Üzerinde on dilimli bir kemer kademeli olarak girişi sınırlandırmaktadır.

Gövdenin üst bölümlerinde, doğu, batı ve güney yönde mazgal pencereler yer alır. Cenazelik katı olmayan yapının içerisinde yazıtsız bir mezar bulunur. Gövdeden külaha geçişte kaval silmeler kullanılmıştır.

SÜSLEME:

Kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu yüzlerde iki sıra halinde küresel oylumlanmalar bulunmaktadır . Bu kısımlarda, Anonim Türbe’de olduğu gibi baçini kullanıldığı düşünülebilir. Diğer cephelerde böyle bir uygulama söz konusu değildir .

Malzeme:

Yapı, gri renkli kalker tasından inşa edilmiştir.

KAYNAK: MEMLEKETİM DİVRİĞİ