23 Mayıs 2024
Camiler

BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ – BÜNYAN / KAYSER

Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Büyük Bürüngüz Kasabasında, Mırık Mahallesinde bulunmaktadır.

Bugünkü durumu, Sağlam ve ibadete açıktır. 1590 tarihli onarım kitabesi vardır ancak yapının 15.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olduğu söylenebilir.

Plan ve mimari özellikleri: Dikdörtgen bir alan üzerine inşa edilen cami tek mekânlıdır. Üst örtüsü beşik tonozdur. Camiye kuzey cephenin ortasına yerleştirilen taçkapıdan girilmektedir.

Taçkapı beden duvarından 32 cm. çıkıntı yapmaktadır. Saçak kısmına kadar yükselen taçkapı, bezemesiz düz profilli bir silmeyle çerçevelenmiştir. Taçkapı nişi köşelerde kompozit başlıklara oturan sütuncelerle sınırlanmıştır. Sütunce başlıklarının yüzeyi, birbirleriyle geçmeli örgüler oluşturan saplar üzerine işlenmiş palmetlerden oluşan bitkisel kompozisyonla süslenmiştir. Taçkapı nişi dört sıra mukarnastan oluşan kavsarayla örtülmüştür. Kavsaranın altındaki kapının kemer kilit taşında sekiz kollu yıldız tasarımından çıkarılmış geometrik bezemeli dairesel madalyon bulunmaktadır. Kemer kilit taşı ile diğer iki yan taşın aralarına şemse benzeri siyah taşlar kemeri kenetleyecek şekilde yerleştirilmiştir. Taçkapı alınlığında üç adet taş kabara yer almaktadır. 

    Bunlardan ikisi tahrip olmuş olmakla birlikte batısındaki kabaranın yüzeyi altı kollu yıldız ve yıldız kollarının arasına işlenmiş palmet motiflerinden meydana gelen bezemeyle süslenmiştir. Caminin saçak kısımları bütün cephelerde basit profilli silme kuşaklarıyla hareketlendirilmiştir.

Cami harimi 8.60×6.00 m. ölçülerindedir. Dikdörtgen biçimli harim mekanı doğu batı doğrultuda atılan beş adet kemerle takviye edilmiş beşik tonozla örtülmüştür. Harimin doğu cephesinin güney köşesinde bir, kuzey cephesine taçkapının iki yanına birer pencere açılmıştır. Caminin güney ve batı cephelerinde herhangi bir açıklık yoktur. Güney cephenin ortasındaki mihrap duvardan 7 cm. çıkıntı yapmaktadır. 50 cm. derinliğindeki mihrap nişinin kavsarası üç sıra mukarnasla doldurulmuştur. Mihrabın iki yanında birer niş bulunmaktadır. Caminin doğu ve batı cephelerinde de ikişer adet küçük niş yer almaktadır. Orijinal yapıda Vaiz kürsüsü ve minberi yoktur. Mimber sonradan ilave edilmiştir.

Süslemesi: Yapının taç kapısındaki çeşitli kabara ve sütun başlıklarındaki geometrik ve bitkisel bezemeler süsleme adına kaydedilebilecek unsurlardır.

   Caminin minaresi yoktur. Minare yerine merdivenle çıkılan bir sahın bulunmaktadır. Bu minare stiline eski camilerden bir çok yerde örneklerine rastlanmaktadır.

KAYNAK: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ