30 Mayıs 2024
Hanlar

KURŞUNLU HAN – MANİSA

Kurşunlu Han’ın inşa kitabesi yoktur. Rebiülevvel 903/Kasım 1497 tarihli Hüsnüşah Hatun Vakfiyesi’ne göre han, Hatuniye Külliyesi’ne dahil yapılardan biri olarak XV. yüzyılın sonlarında yaptırılmıştır.

Yapının banisi olan Hüsnüşah Hatun, II. Bayezid’in eşlerinden biri ve Şehzade Şehinşah’ın annesidir. Oğlunun Saruhan Sancağı’na gönderilmesi üzerine onunla birlikte Manisa’ya gelmiş ve bu dönemde Hatuniye Külliyesi’ni inşa ettirmiştir.

Kurşunlu Han; tek avlulu, iki katlı, her iki katı da revaklı Osmanlı şehir içi hanlarındandır. Kareye yakın dikdörtgen bir plan ortaya koyan yapının beden duvarları, taş ve tuğla ile almaşık düzende örülmüştür. Vakfiyesine göre; alt katta otuz altı, üst katta otuz sekiz odası, kuzey ve batı cephelerinde toplam yirmi bir dükkânı, ahırı ve havuzu bulunmaktaydı. Ahır ve havuz ile kuzey cephede yer alan on bir dükkân günümüze ulaşamamıştır. Yapının biri doğu, diğeri batı cephesinde olmak üzere iki girişi vardır. Batıdaki ana giriş, bir taçkapı şeklinde düzenlenerek iki renkli taşlarla inşa edilmiş; özgünde ahır bölümüne açıldığı anlaşılan doğu girişi ise daha mütevazı ölçülerde tutulmuştur. Taçkapının üzerinde yer alan kubbeli mekanlar haricinde, yapının alt ve üst kat mekanlarının tamamı beşik tonozlarla örtülüdür. Alt kat revakları tonozlu, üst kat revakları ise kubbelidir.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI