23 Haziran 2024
Camiler

HÜSEYİN PAŞA (YUSUF – İBRAHİM PAŞA) CAMİ – DARENDE / MALATYA

18. yüzyılda Darendeli Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Hüseyin Paşa’nın oğlu Yusuf Paşa ve torunu İbrahim Paşa H. 1331 (M.1913) yılında genişleterek camiyi onartmışlardır. Bina yaklaşık 315 m2olup 1917 m2’lik bir alan üzerindedir. Caminin kuzey cephesinde son cemaat yeri yer almaktadır. Ortada sekizgen kesitli sütunlara, yanlarda duvara oturan üç sivri kemerli revak şeklinde düzenlenmiştir. Doğu ve batı cephesi kapalıdır. Bu iki duvarda birer pencere yer almaktadır. Son cemaat yerinin üzeri çıtalı ahşap tavanla örtülüdür. Harim kısmından son cemaat yerine dört adet dikdörtgen kesitli pencere açılmaktadır. Son cemaat yerinin döşemesi ortada düşük, yanlarda yüksek tutulmuştur. Son cemaat yerinden ikiz kemerli kapıdan harim kısmına girilmektedir. Kapı kemer ve söveleri taştandır. Kapının ahşap kanatları cevizdendir. Kapı kanatlarında kitabe yer almaktadır. Kapı içten basık kemerli niş içerisine alınmıştır. Harim kısmının üzeri ortada serbest dörder sekiz, yanlarda duvara bitişik dörder taştan ayaklara oturan doğu-batı yönünde atılan sivri kemerler çıtalı ahşap tavanı taşımaktadır. Yapı boyuna dikdörtgen planlı olmasına rağmen, kıble duvarına paralel beş neflidir. Ortadaki kemerler yanlardaki kemerlere göre daha geniş tutulmuştur. Mihrap nişi yarım daire kesitlidir. Nişin iki yanında ikişer yalancı sütun yer almaktadır. Niş kısmının üzerinde kemerli alınlık yer almaktadır. Minber ahşaptan ve üzerinde bitkisel motifler görülmektedir. Duvarlar moloz taştan su basman üzerine kerpiç örgülüdür. Aralarına ahşap hatıllar atılmıştır. Duvarlar içten ve dıştan sıvalıdır. Yapının ahşap çatısı oluklu kiremit kaplıdır. Minare avluda yapıdan ayrı ve kuzeydoğu köşede yer almaktadır. Yonu taşından kare kaideli, silindirik gövdelidir. Külah kurşun kaplıdır. Minare2005 yılı onarımında restore edilmiştir.

Kaynak: Malatya Kültür Envanteri – Page 359