20 Temmuz 2024
Camiler

ESKİ MİNARELİ CAMİ (HACI HÜSEYİN AĞA CAMİİ) – MUCUR / KIRŞEHİR

Mucur İlçe merkezi, Solaklı Mahallesi Karaağaç Sokak’ta bulunan yapı eğimli bir araziye kurulmuştur. Arazinin eğimi günümüzde bir istinat duvarı yardımıyla düzeltilmiştir. Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir kütleden oluşan caminin doğu cephesinde altı adet ahşap direkle taşınan ahşap tavanlı sundurmalı bir son cemaat yeri ile kuzeydoğu köşesinde bağımsız bir minare yer almaktadır. Minare, köşeleri pahlanarak geçilen kare kaide üzerine silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Caminin Doğu Cephesi. Kırşehir Kültür Envanteri’nde yapının avlusundaki çeşme kitabesine göre 1733 tarihinde yapıldığı ve üzerindeki onarım kitabesine göre de 1738 yılında onarıldığı ifade edilmektedir Ancak günümüzde yapının avlusunda çeşme veya kitabe bulunmadığı gibi yapı üzerindeki kitabede de 1738 değil, H. 1153/M.1740-41 tarihi okunmaktadır. Yapının 1733 yılında inşa edildiği kabul edilirse 1740-41 de onarılmış olması (doğal afetler haricinde) biraz düşük bir ihtimal olarak görünüyor. Zira bu durumda inşa edildikten 3-4 yıl sonra yapının onarılmış olması gerekmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde bulunan 1972 tarihli restorasyon projesindeki çizimler bugünkü yapıyla birebir örtüşmektedir. Bu durumda 1972 yılında bugünkü yapının mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Özet olarak yapı hakkındaki bilgilerden ve üzerindeki kitabeden hareketle 18. yüzyılda kerpiç malzemeden yapıldığı anlaşılan caminin zamanla zarar gördüğü ve daha sonra bazı malzemeleri de kullanılarak yeniden inşa edildiği anlaşılmaktadır. Ancak yeniden inşa tarihi bugünkü bilgilerimizle kesin olarak belirlenememektedir.

KİTABE METNİ:

 Mekarim menkıbet Hacı Hüseyin Ağa-yı zîşânın /

 İde meşkûr-i sayʻ-i Hazreti Hallâk-ı bi hemtâ

Bu ra’na maʻbed-i zîbâ yaptı hasbeten liʼllâh /

 Hidmeti beyt-i bina eyleyüb zi cân der eslehâ?

Vücuh-ı hayr ile kıldım müzeyyen maskat-ı re’sin /

İdüb tevfik-i Bâri hubb-i vatan ânâ ilkâ Gelüb üçler didi

târîh-i itmâmın rahm-i ânın /

Bu cami’-i rûşen-i pâkize buldu mevki’n Hakka

Sene 1153

Burada son yıllarda yenilenmiş olan bir yapının çalışmaya neden dâhil edildiğini açıklamamız gerekmektedir. Öncelikle yapının orijinal inşa kitabesi ve 1900 tarihli minaresi sağlam bir şekilde günümüze ulaşmıştır (Görsel 19). Mevcut yapının malzemeleri incelendiğinde de yıkılan yapının ahşaplarının kullanıldığı anlaşılmaktadır. Son olarak yapının mimari özellikleri Mucur’daki asli özelliklerini koruyan diğer camilerle büyük bir benzerlik taşımaktadır. Bu da caminin aslına uygun şekilde yenilendiğini göstermektedir. Bu sebeple eser çalışmaya dâhil edilmiştir. Görsel 19. Caminin Orijinal Minaresi. Yenilenen caminin inşasında bir sıra düzgün kesme taş, iki sıra tuğla malzeme ile oluşturulmuş almaşık duvar örgü sistemi uygulanmıştır. Yapının üzeri içeride alttan kirişlemeli ahşap tavanla, dışta dört yöne eğimli kiremit kaplı kırma çatıyla örtülüdür. Kaidesi bir sıra blok kesme taş, iki sıra tuğla malzemeyle almaşık duvar örgüsüne sahip olan minarenin diğer bölümleri tamamen tuğla ile inşa edilmiştir.

Caminin güney cephesinde iki adet dikdörtgen formlu alt pencere, üç adet de sivri kemerli üst pencere yer almaktadır. Batı cephede dikdörtgen formlu üç adet alt, üç adet de sivri kemerli üst pencere mevcuttur. Kuzey cephede sadece iki adet sivri kemerli üst pencere bulunmaktadır. Doğu cephede ise dikdörtgen formlu iki adet pencere ile cephenin kuzey ucunda basık kemerli bir kapı yer almaktadır. Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen planlı harim, dört adet ahşap direkle mihraba dik üç sahına ayrılmıştır (Görsel 20). Kıble duvarının ortasında mihrap nişi, güneybatı köşede ahşap minber ve güneydoğu köşede vaaz kürsüsü yer almaktadır. Harimin kuzey duvarı boyunca ahşap kadınlar mahfili uzanmaktadır. Duvarları çimento harcıyla sıvalı ve boyalı olan yapı içerisinde herhangi bir süsleme öğesi görülmez.

Kaynak: Kırşehir Mucur Camileri