15 Nisan 2024
Türbeler

EŞREF-İ RUMİ TÜRBESİ – İZNİK – BURSA

Eşrefzade camiinin yanındadır. Hazire şeklindedir. Hazirede 12 yatır vardır. Eşrefzade Abdullah Rumî XV.yy.da çağının tanınmış velilerinden Bursa’da Emir Sultan ( öl.1429) , Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli , Hama’da Şeyh Hüseyin Hamevi’nin yanlarında yetişen Eşrefoğlu’nun ünü İznik’i aşan bir mutasavvuf ve Kadiriye’nin bir kolu olan Eşrefiye Tarikatının kurucusu olmuştur.
Babasının adı Seyyid Ahmed ül Mısrî ‘dir. Gençliğinde Mısır’dan Anadolu’ya göç etmiş, daha sonrada İznik’e yerleşmiş bir zattır. Eşrefoğlu’nun iki kardeşinden birinin Hama’da diğeri de Manisa’da medfun bulunduğunu Asaf Halef Çelebi Eşref oğlu Divan’ın’da bildirmektedir.
Asıl adı Abdullah Rûmî bin Seyyid Ahmet Eşref bin Seyyid Muhammed Süyûfî’dir.
Tahsilini İznik ve Bursa’da yapmıştır. Bursa’da Veli Emir Sultan tarafından Hacı Bayram-ı Velî’ye gönderilmiştir. On bir yıl mürid olarak Ankara’da bir tekkede imamlık yapmış ve o yıllarda Hacı Bayram’ın kızı ile evlenmiştir. Daha sonra Hama kentine giden E. Rumî , Şeyh Hüseyin Hamevi’nin mensub olduğu Kâdirîlik tarikatını benimser ve İznik’e dönünce bu tarikatın bir kolu sayılan ve kendisi ile başlayan Eşrefîliği yayar. Eşrefzâde 874 H./ 1469 M. yılında İznik’te vefat etmiş ve tekkesinin yanına gömülmüştür.
Eşrefoğlu’nun Eserleri :
1- Müzekkin-i Nüfûz
2- Divan
3- Tarikatname
4- Fütüvvetname
5- İbret-name
6- Hayretname’dir.
Bu son dört eser yazma nüshadır.
KAYNAK: İZNİK KÜLTÜRÜ