23 Haziran 2024
Özel Mekanlar

DARÜL HADİS – BERGAMA / İZMİR

Bina cephesi. Ansarlı Camisi önündeki küçük meydana bakmaktadır. İki katlı kat arası silmeli. kapı ve pencereler andezit çerçeveli basık kemerlidir .
ön cephesi siyah, yan yüzeyler taş ve tuğla almaşık tarzda örtülüdür. Üstte dört adet, altta iki adet pencere yer alır. Ön cephenin yan tarafında andezitten yapılmış sütunlu bir giriş yer almakta idi. Ancak sonradan kapatılmıştır.

Kaynak: İzmir Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

DARÜLHADİS

Darülhadis Hadis ilminin öğretildiği medreselere verilen isim. 
İlk defa, Selçuklu atabeği Nureddin tarafından, Şam’da açıldı. Böylelikle hadis öğrenimi, camilerden medreselere geçmeye başladı. Sonradan Darülhadis medreselerinde, Kur’an-ı kerime ait ilimler de okutulmaya başlandığından, bu medreselere Darül Kur’an ve’l-Hadis ismi verildi. 
Anadolu’da ilk Darülhadis, İlhanlı veziri Şemseddin Cüveyni’nin Sivas’ta kurduğu medresedir. Osmanlı Devletinde ilk Darülhadis Bursa’da, ikincisi ise 1447’de, Sultan İkinci Murad Han tarafından, Edirne Üç şerefeli Camii Külliyesi içinde öğretime açılmıştır. İstanbul’da ilk Darülhadis, Süleymaniye Camii Külliyesi dahilinde faaliyete başladı. Daha sonra gittikçe fazlalaşan Darülhadislerin sayısı, 17. asırda 135’e kadar çıkmıştır. 
Diğer medreselere göre daha yüksek seviyeli Darülhadislerin, müderrisleri de rütbe olarak daha yüksekti. Mesela, Darülhadis müderrislerinin yüz akçe yevmiyeli oldukları devirde diğer müderrisler altmış akçe yevmiye alırlardı. “Kibar-ı Müderrisin” olarak isimlendirilen bu müderrisler, merasimlerde diğerlerine başkanlık ederlerdi. 

Bir yanıt yazın