21 Haziran 2024
Hazireler

MENTEŞE MEZARLIĞI – BEÇİN / MİLAS – MUĞLA

Seymenlik Zaviyesi ile Yelli Külliyesi arasındaki makiler içine gizlenmiş durumdaki mezarlığın şu ana kadar açılabilen kesiminde, XIV. ve XV yüzyıllara tarihlenen, çok özenli bir işçiliğe sahip mermer mezar taşları ele geçirilmiştir. Mezarların, Antik Dönem mezarlarında rastladığımız bir teknikle inşa edildiği, mezar çukurunun kayrak taşlarla örtüldüğü görülmektedir. Bazı mezarlarda, kayrak taşlar üzerine, tuğ-taş kırıkları ve harçla sandukalar örülmüştür. Sandukalardan bazıları ise, yekpare mermer bloklardan yontulmuş ve üzerleri süslenmiştir. Mezarlık, moloz taşlarla örülmüş duvarlarla, parsellere ayrılmış durumdadır. Ailelere ayrılmış parselleri sınırladığı tahmin edilen bu duvarlara, yörede, diğer bazı mezarlıklarda da rastlanmaktadır. Menteşe dönemi mezar taşları, burmalı köşe sütunceleri ve palmet şeklindeki üst kısımları ile dikkat çekmektedir.

Emir Avlusu’nun hemen doğusundan başlayıp, Yelli Külliyesi’ne kadar uzanan geniş mezarlık, bugün tamamen makilerin istilasına uğramış durumdadır. 2002 yılında kazısına başlanan mezarlıkta ele geçen mezar taşları, XIV. yüzyılın ikinci yarısından, XV. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bir zaman dilimi içine tarihlenmektedir. Mezarlığın kazısı tamamlanan bölümü içinde, bir mescit, bir toplantı odası/mutfak (?), bir yatakhane (?) ve bir de türbeden oluşan bir zaviye ortaya çıkarılmıştır. Zaviye terk edildikten sonra, içine ve çevresine gömü yapılarak mezarlığa dahil edilmiştir.18

Kaynak: ‘Menteşe Beyliği Başkenti BEÇİN’ Beçin Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli