23 Haziran 2024
Çeşmeler

KURTBASAN (Emir Sultan) ÇEŞMESİ – BURSA

Emirsultan Camii avlu duvarının batısında yer alır. Teknesindeki kabartma ışınsal yıldız motifi o dönemde sık kullanılmaktadır. Ayna taşındaki girlantın iki tarafı yine ışınsal köşebent ile doldurulmuştur. İki yandaki düşey frizlerde stilize bitki motifleri, asma yaprakları ve üzüm salkımları işlenmiştir.

Küçük boy ta’lik yazılı kitabesi şöyledir:

Maşâallah Sarf-ı makdûr eyleyip bir zât-ı âlî eyledi

Çeşme-sâr-ı bi’r-i cûdından revân mâ-i tahûr

Eyleyen def’-i ataş bu ayn-i cârîden desin

Sâhibin Yâ Rabb emîn eyle ilâ yevmi’n- nüşûr

Eyleyip tarsî’-i cevherle dedim târîhini

Nûş edip bu âbden dil-teşne-gân bulsun sürûr

1268-M.1851/52 23 Kitabenin şairi, Şeyh Zâik Muhammed Efendi’dir. Halvetî tarikatının Mısriyye kolundan, rind-meşreb, şâir ve fâzıl bir şahıs olup 1269 (M.1852) ‘de ölmüştür, Bursalı’dır.

Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul, 1972, C. II, s. 439.