20 Mayıs 2024
Camiler

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA CAMİ – HEKİMHAN – MALATYA

Taşhanın 50 metre güneydoğusunda yer alan cami tek minareli ve kesme taştan inşa edilmiştir. Ana mekâna girişin üstündeki yazıtta 1661’de Fazıl Ahmet Paşa tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Bu kitabede üzerinde durulacak taraf, tarihi ile Fazıl kelimesidir. Kitabedeki tarihte Köprülü Mehmet Paşa ölmüş ( 516 Rebiülevvel 1071- 30 Ekim 1661) ve yerine oğlu Fazıl Ahmet Paşa sadrazam olmuştur. Bu duruma göre, ya Köprülü Mehmet Paşa ya da Fazıl isim veya sıfatını taşımakta idi, yahut ta oğlunun ismi kitabeye yanlışlıkla Mehmet şeklinde yazılmıştır. Son cemaat yerinin karşısındaki muslukların üstünde ise 1815 tarihli onarım yazıtı vardır.

Revaklı, beş kubbeli son cemaat yerinden dikdörtgen planlı ana plana geçilir. Ana mekân sekizgen kasnağa oturan kubbe ve yanlarda beşik tonozla örtülüdür. Girişin karşısındaki mihrap, yalındır. Minare batı duvarına bitişiktir. Yakın zamanda Vakıflar idaresince restore edilmiştir.

Camii üzerindeki kitabede:

Yaptı bu Cami- i Şerifi yümnile hayrı şaad edip Sadrazam Köprülü Fazıl Mehmet Paşa gördü Hatif dedi tamir eyleyip tarihini.

Ahsenallahu ileykem yeser allahu maşa-vadua: Allah sizlere iyilikte bulunsun. Allah dilediğin kolaylık sağlar.

Bina fi sene 71: bina-cami 71 senesi içerisinde yapılmıştır. Hasan Ağa Nazır.Ketebehu (?) Kad Vaka’al Ferah Fi Sene 72 yazılıdır.

Abdest musluklarının mevcut olduğu duvar üzerindeki kitabede:

“Sahibal Hayrat Vel Hasanat” – Zabid Dai İsmail Ağa sene: 1815 Miladi. 1230 Hicri. Bu kitabe tamir kitabesidir.

KAYNAK: HEKİMHAN NET