22 Mayıs 2024
Camiler

HATUNİYE CAMİSİ – MANİSA

Hatuniye Camisi, harim giriş açıklığı üzerindeki inşa kitabesine göre II. Bayezid döneminde, Hüsnüşah Hatun tarafından H.896/M.1490-1491 yılında yaptırılmıştır. Rebiülevvel 903/Kasım 1497 tarihli vakfiyesinden yapının; imaret, han, sıbyan mektebi ve hamamla birlikte bir külliye şeklinde inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Hüsnüşah Hatun, II. Bayezid’in eşlerinden biri ve Şehzade Şehinşah’ın annesidir. Oğlunun Saruhan Sancağı’na gönderilmesi üzerine onunla birlikte Manisa’ya gelmiş, Hatuniye Külliyesi’ni de bu dönemde inşa ettirmiştir. Ölümünden sonra Şehzade Şehinşah’ın türbesinin yanına defnedilmiştir.

Cami, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Mihrap önündeki kubbeli hacim, iki yandan ikişer küçük kubbeyle genişletilmiştir. Kuzey cephesinde beş birimli bir son cemaat yeri vardır. Batı cephesinin kuzey ucuna da minare inşa edilmiştir. Minare, zikzak şeklinde yivli bir gövdeye sahiptir. Yapının beden duvarları taş ve tuğla ile almaşık düzende örülmüştür. Harim, beden duvarları ve kubbe kasnağı üzerine açılmış çok sayıda pencereyle aydınlanmaktadır. Caminin minberi gerçek kündekâri tekniğiyle yapılmış, özgün bir kuruluştur. Üzerindeki kitabede H.900/M.1495 tarihi yazılıdır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI