14 Temmuz 2024
Türbeler

LALA ŞAHİN PAŞA TÜRBESİ – MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA

Lala Şahin Paşa, Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunda hizmetleri geçmiş büyük bir komutandır.
Vakfiyesi:
1348 tarihli vakfiyesinde babasının adının Abdülmuin olarak görülmesi, Hıristiyan iken Müslüman olduğunu veya küçük yaşta devşirilerek Müslüman terbiyesi üzere yetiştirilmiş bulunduğu ihtimalini güçlendirmektedir. Lala Şahin Paşa ile Bolu ‘nun Alpagut köyünde 795 Hicri tarihli zaviye vakfeden Şahin Lala bin İzzeddin’i karıştırmamalıdır.
Abdülmuin oğlu Lala Şahin Paşa, şehzadeliğinde Sultan I. Murad’a lalalık ettiğinden dolayı bu isimle ün kazanmıştır.
Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa’nın vefatı üzerine Rumeli’ye gönderilen şehzade Murad ile beraber fetihlere devam eden Lala Şahin Paşa, Orhan’ın da vefatıyla Sultan Murad’ın hükümdar olması üzerine, beylerbeyi yani ordu komutanı olarak atanmış, Edirne’yi ve daha sonra Filibe ile Zağra’yı almıştır.
Birinci Murâd Hanın İzmit ve Bursa sancak beyliklerinde maiyetinde bulunan Lala Şâhin, Rumeli’de fetihlerin başlaması üzerine Süleymân Paşanın emrinde vazife aldı. Çorlu ve Lüleburgaz’ın fetihlerinde bulundu. Birinci Murâd Hanın, sultan olmasıyla kendisine beylerbeyilik verildi. Bundan sonra, ordu kumandanı olarak vazife yaptı. 1361’de Edirne’nin fethine Rumeli Beylerbeyi olarak katıldı ve Zağra’yı fethetti. 1361’de kurulan yeniçeri ocağı fikrinin öncülüğünde bulundu. 1364’te müttefik Balkan Haçlı ordusuna karşı Sırpsındığı Harbini mahiyetindeki Hacı İlbey kazanmıştır. 1366’da Kuzeybatı Balkanlara karşı başlatılan harekâta kumandanlık edip, Bulgaristan’daki Samaku ve İhtiman’a akın yaptı. Kırk kilise (bugünkü Kırklareli), Vize, Samaku, İhtiman feth edildi. Lala Şâhin Paşa, 1368’de Çandarlı Halil Paşanın vezîr-i âzam olmasıyla, vezirliğe getirildi. Sırp-Bulgar ordularının saldırısı üzerine 1371’de Samaku Meydan Muhârebesine yine aynı târihte Haçlı ordularına karşı Çirmen’de kazanılan harpte bulundu. 1372’de Rumeli’ndeki Firecik ve havâlisinin fethine memur edilince, Bizans’ın içine girecek kadar harekâtlar yaptı. 1373’te ilk Makedonya fütuhâtına katıldı. Bu seferde, İskeçe, Drama, Korala, Zihne, Serez, Avrethisarı, Vardar Yenicesi ve Kararfirye kasabaları ve şehirleri fethedildi.
Bıraktığı eserler:
Orhan Gazi zamanında, 1348 tarihinde, Bursa’da medrese, Kirmasti’da (Mustafakemalpaşa) cami ve zaviye vakfetmiştir.
İsmi günümüzde Edirne’nin Lalapaşa ilçesinin ismi ile yaşamaktadır. Ayrıca, Yunanistan’ın İskeçe ilinde Şahin adlı bir köy bulunur. Bu köyün ismi de Lala Şahin Paşa’ya ithafen verilmiştir.
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ