20 Temmuz 2024
Özel Mekanlar

HALİME HATUN DARÜ’L HADİSİ – GÖLMARMARA – MANİSA

    Yapı Halime hatun Külliyesinin bir parçası olup, Gaziler Caddesi üzerindedir.

H. 1011/M. 1601 tarihli vakfiyeye sahiptir. Osmanlı Dönemi eseridir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde olup Gölmarmara Müftülüğü tarafından Kur’an kursu olarak kullanılmaktadır.

    Yapı, külliyenin batısında, cami ile aynı eksen üzerinde bulunmaktadır.

Cami avlusundan bir duvar ile ayrılmış, bu duvarın ekseninde yer alan bir kapı ile Darü’l hadis avlusuna geçilmektedir. Aynı eksen üzerinde kuzey duvarda da bir kapı bulunmaktadır.

Yapı kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı açık bir avlunun iki yanına sıralanan odalardan (hücre) oluşmaktadır.. Batı kanadında eksende diğerlerinden daha büyük ve yüksek olan dershane odası yer almıştır. Oda kare planlı olup, tromplarla geçilen kubbe ile örtülüdür. Trompların içi mukarnas dolguludur.

   Dershane odasının güney duvarında altıgen mihrap nişi mukarnas kavsaralı olup, onun doğusunda ve kuzey duvarda birer sivri kemerli niş bulunmaktadır. Oda, güneyde ve kuzeyde birer, doğu ve batıda ikişer dikdörtgen pencere ile aydınlatılır. Pencerelerin üzerine tuğla ile yapılmış basık kemerli birer alınlık yerleştirilmiştir. Ayrıca yüksek sekizgen kubbe kasnağının dört yüzüne dairesel pencereler açılmıştır. Odanın batı cephesi dışa çıkıntı yapmaktadır.

Dershane odasının iki yanında ikişer, doğu kanadında işe altı öğrenci odası yer almaktadır. Öğrenci odaları 3.10 cm. x 3.10 cm. ölçülerinde aynı büyüklükte küçük mekânlar olup, pandantiflerle geçilen kubbelerle örtülüdürler. Her odada birer ocak nişi, doğu ve batı duvarlarda birer pencere ile avluya açılan eksenden kuzeye kaymış, basık kemerli birer giriş kapısı bulunmaktadır. Bütün pencereler dikdörtgen biçiminde lentolu ve söveli olup, basık kemerli alınlıkları vardır. Kubbelerin tamamı alaturka kiremitlerle kaplıdır.

Avlu kuzeyde eksende giriş kapısı bulunan bir duvarla sınırlandırılmıştır. Güney avlu duvar ekseninde cami avlusuna taşkın giriş kapısının yan duvarlarında birer niş mevcuttur. Bu duvar üzerinde kapının iki yanında sivri kemer alınlıklı dikdörtgen şeklinde birer pencere bulunmaktadır. Avluya vakfiyede de belirtildiği gibi küçük bir şadırvan yerleştirilmiştir.

   Darü-l hadis’te malzeme olarak moloz taş ve tuğla kullanılmıştır. Moloz taşların arasına tuğlanın iki sıra halinde dönüşümlü yerleştirildiği görülmektedir. Yapının beden duvarlarının bitiminde doğuda iki, batıda bir sıra kirpi saçak yer almıştır. Sadece dershane odasının beden duvarlarının bitiminde, kasnak köşelerinde özel biçimlendirilmiş tuğla kullanılmıştır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ