14 Haziran 2024
Çeşmeler

ŞEHİT ORHAN TUNÇÖZ ÇEŞMESİ – SİVAS

Sivas Merkez Çariıbaşı Mahallesindedir.

Mermer iki kabartma ve yerli iki sütun ve başlıkları kenger yaprakları ile süslenmiş olup silmelerle üçe ayrılmıştır. Asıl çeşme aynasında kenger yaprağı, iki yanında kabartma rozetlerde askeri müzik aletleri bulunmaktadır. İkinci bölümde yedi satırlık Arapça kitabede şunlar yazılıdır:

“Hazret-i sultân-ı âdil Hân-ı Mahmûdü’ş-şiyem

Şehriyâr-ı heft-kişver padişah-ı bahr ü ber

Şems-i tâbân-ı cihân-pirâ-yı burc u ma’delet

Âfitâb-ı evc ü şevket Husrev-i Keyvân-makar

Feyz-i envâr-ı kerâmetle o kutb-ı saltanat

Bendegânın âba muhtac olduğın bilmiş meğer

Kıldı bu yenbû’-ı bâssü’l-bâsın icrâsın murâd

Belde-i Sivas’ı bu yüzden de itdi vâyeger

Nur-bâhş-ı kâinât olsun fürû’-ı şevketi

Dâ’ir oldukça felek doğdukça hurşîd ü kamer

Ömr-i ikbâl ile hemvâre o şâh-ı âlemin

Sâyesinde vâyemend olsun melik şehzâdeler

Böyle buldum Sıdkıyâ tarih-i cevherdârını

Ayn-ı zibâyiş-nûma-yı şâh-ı mebhucü’l-eser

1254 H. (M. 1838)” (Hikmet Denizli, Sivas Tarihi ve Anıtları, Sivas 1998, s. 161)

Kitabenin iki yanında birer kabartma rozet yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise ortada bir tuğra bulunmaktadır. Çeşme yalağı 2007 onarımında mermer olarak yenilenmiştir. Sultan II. Mahmud tarafından yaptırıldığı kitabesinde yazılı olan çeşmenin aynasında yer alan “Şehit Şorhan Tunçöz Çeşmesi” ibaresi buraya sonradan yazılmıştır.

YAPILAN ONARIMLAR: Çeşme 2007 yılında onarılmış olup, mozaik çimento karışımı malzemeden yapılmış olan eski yalak kaldırılarak yerine mermerden imal edilmiş olan yeni yalak konulmuştur.

KAYNAK: SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ