23 Haziran 2024
Camiler

KARACAAHMET KÖYÜ CAMİ – İHSANİYE / AFYONKARAHİSAR

İhsaniye Karacaahmet’te medfun bulunan, Karaca Ahmet Sultan, Horasanlı bir Türkmen Beyi’nin oğludur. İlk yazılı kaynak miladi 1371’de tanzim edilen bir vakfiye senedinde adı “Süleyman Horasani oğlu Karacaahmet” diye geçmektedir. Gençliğinde psikiyatri dalında öğrenim görmüştür. Daha sonra ruh doktoru olmuş, Anadolu’ya geldiğinde hem ruh doktorluğu yani akıl hastalıklarını tedavi ile ilgilenmiş hem de, Hacı Bektaş Veli’nin yanında dervişlik hizmeti yapıp aynı zamanda bir Alp Eren olarak. Hacı Bektaş Veli saflarında yer almıştır.

    Karacaahmet köyü cami türbeye bitişik olarak yapılmış. Caminin tabelasında 1906 tarihi var. Cami bu tarihte yapılmış.

Cami Kitabesinde şöyle yazıyor:

    Karaca Ahmed Sultan aleyhi’r-rahmeti’r-Rahmân Efendi hazretlerinin türbe-i zevi’l-kurbeleri ve ittisalinde.  İşbu Câmî-i şerîf-i bâʼis-i gufrânî cenâb-ı Hakk celle ve âlânın ʽinâyeti ve ol Sahib-i keremâtıñ ruhaniyeti ve mahzı ashâb-ı hayrın iʽânet-i vecd ü ʽinâyetiyle tevsîʽan ve müceddeden inşâsı pezîrâ-yı hüsn-i hitâm olmuşdur. Sene 1324 (h.)

AÇIKLAMASI:

   Karaca Ahmed Sultan hazretlerinin (Allah’ın rahmeti üzerine olsun) türbelerine pek yakın ve bitişiğinde bulunan bu cami-i şerif Yüce Allah’ın inayeti ve kerem sahiplerinin ruhani (görünmez) yardımlarıyla ve hayır sahiplerinin elinden gelen yardımı yapmaları suretiyle genişletilmek ve yeniden inşası tamamlanmıştır. Yıl hicri 1324