22 Mayıs 2024
AVRUPA GEZİLERİM

KRİMULDAS EVANGELİST LUTHERAN KİLİSESİ – LETONYA

Kral Liv Kaupo rahiplerle birlikte Papa III. İnnocent’i ziyaret ettikten sonra Alebrandu Kubesele’de bir kilise inşa etmiştir. İşte bu kilise Krimuldas Kilisesidir.
   Krimuldas Kilisesi Kubesele denen bir köyde bulunuyor. Riga’ya oldukça yakın, 40 km.

Krimuldas Kilisesi 1205 yılında inşa edilmiş, 1699 yılında restore görmüş. 1905 yılında da küçük Beşik taret denilen 46 m yüksekliğinde kule inşa edilmiş. Günümüzde kilise olarak kullanılmaya devam ediyor.

    Krimulda Evanjelist Lutheran Kilisesi (ayrıca Kubesele Kilisesi) 1205 yılında inşa edilmiştir. Yıl. Kral Liv Kaupo, Papa III. Krimulda kilisesinin yakınında, üzerine 1775’te inşa edilen antik Kubesele höyüğü vardır. Krimuldas papaz evi binası ve Kaupo anıtının bulunduğu tümülüs.

    Tepenizin yanındaki antik kült alanındaki Kubesele en eski kilisesi, Gauja Liv kralı Kaupo’nun dikilmesine yol açtı. Ölümünden önce arazi mülklerini kiliseye vasiyet etti. 17. yüzyıla gelindiğinde kilise mimarisi özlüydü: beşik çatılı vienjoma kırmızı kiremitleri, dar, derin açıklıkları olan kalın taş bina. İsveç Livonia kilisesinin 1630’daki denetimi, kilisenin çatı kirişlerinin olmadığını ve yalnızca koronun samanla kaplı olduğunu tespit etti, 1643 yıllık denetimi, Kilise’nin tavana ek olarak 1669’da hazır olduğu sonucuna vardı. Tavan, tepeye dikilen iskelede asılı çan; 1699 alan İşleri (Ekonomische Verwaltnung) Müdürü (Statthalter), İsveç kraliyet valisi Michael von Strokirch’in. (Mikael von Strokirch, 1649 – 1723-24?).  marangozdan yıkılmış kiliseyi tamir etmesi – çatıyı dayatması, pencereler koyması usta İsveçli İnşaat Ustası Lars Nilsson Spaak’ın (Lars Nilson Spaak) jomtgales projelerinde sık sık çalışan Henry (Heinrich) taşıyıcıları, horozlu küçük bir kule inşa ettiler. 1739’daki Büyük Kuzey Savaşı’ndan sonra kilise, üç çit direğiyle desteklenen kilise kürsüsü bile yeniden içler acısı bir duruma geldi; 1775’te çatı tekrar düzeltildi, ancak 1865’te kapsamlı bir yenileme yapıldı, minber kuzey köşesine taşındı, zafer takı büyük ölçüde genişletildi, yeni alçı tavan, banklar ve kapılar yapıldı. 1865’te Sili’nin sahibi Lieven ve Engelhardt’ın mülk sahibi Konrad von Dahl, kilisenin dekorasyonuna para bağışladı.

   1870, pagādājis Birini’nin kendisi de kilisede görevlendirilen sahibi Friedrich August von Pistolkorss tarafından mihrap panosunu “yama işleri pervēm ile eski bir resim, kiliseye daha aşina hale gelseydi ne kadar tatlı olurdu” olarak değiştirdi. temiz kilise, ne öğretilmiş kalp şımartıcı bir görünüm “, bu nedenle Bertel Torvaldsena’nın mermer heykel örneğinden sonra öğrencisi Johann Nepomuk Cvergers (Zwerger, 1796-1868) yeni bir sunak yaptı; Pistolkorss, dibenlogos’a kırmızıyı yerleştirmesini emretti, ancak yanlar – yeşil ve kırmızı – vitray, ancak eski sunak penceresini terk etti sienmalā ancak minberin yanındaki minber Pistolkorss, Luther büstünü koyu kırmızı zemin üzerine yerleştirmeyi emretti, vestry tavanı İncil ile boya eski papaz ve kilise amirlerinin kilisesine bir haç ve palmaszaru iyi tasarlanmış bir garnitür vestiyer – “kilisemizin unutulmaz citkārtīgu ortak ve çobanı” – Pistolkor’un annesinin babası Kont Augustus Mellini, uzun süredir Başkan Kilisesi, Krimulda ve Peterupe kilisesi pērminderi, papaz Emanuele PEGA ile eski mezarlık taşı sipariş etti, ancak Pistolkorss – altın harfler Ulmanis piskoposu, papaz Beckman, St. Petersburg’a giden Paul Zībergs. Bu süre zarfında, kilise pērminderi Eduard von Radecki ve August Langals (August Langhals) idi, ancak papaz – Engelhardt’ı yaşayan ikinci Wilhelm Friedrich Walter, Ropaži’yi yaşayan ilk Wilhelm Friedrich Walter ile karıştırılmaması gereken, Ropazu ve Allazu papazıydı. . Yeni düzenlemenin açılışı, Pistolkor’un büyük oğlu İskender’in ilk vaftiz çocuğu vaftiziyle birleştirildi. Krimulda papazı Friedrich Wilhelm Walter 1902’den 1905’e kadar, Augusta Reinberga projesinden sonraki yıl ahşap kule yerine 46 m yüksekliğinde masif taş kule inşa edildi. 1926’da 778 boru (13 oy) ile satın alınan ve 1926’da kutsanan yeni organ, 6900 LVL ödedi [8] 1930’da kilisenin 725. yıldönümü ile bağlantılı olarak yenilenir, ancak 1940’ta mimarlık öğrencisi Ansis Berzins göreve başlar. Kiliseyi dekore etmek. 1823 Kristiņš of Katlakalna dokuz plaklı yapı organı uygun olmayan Jerkuls Okulu olarak 150 rubleye satılırken, 1910’da Martin’in firması yeni inşa etti ve 1917’de I. Dünya Savaşı sırasında yıkıldı. Krimulda kilise binası, 1930 yılından kalma Letonya ulusal kültürel anıtıdır. Anıtlar Kurulu, daha sonra Nr.6701 nedeniyle Ulusal Kültürel Miras koruma altına alınmıştır.

  Krimulda Evangelical Lutheran Church (also Kubesele Church) was built in 1205. year. After Liv Kaupo king returned from a visit to Pope Pope Innocent III, he, together with the priests Alebrandu built Kubesele church. Near Krimulda church is ancient Kubesele mound on which was built in 1775. Krimuldas rectory building, and tumulus with Kaupo monument.

Kubesele oldest church in the ancient cult site next to your hill led to the erection of the Gauja Liv king Kaupo. Before his death, he bequeathed his land properties to the church. By the 17th century church architecture was laconic: vienjoma red tiles covered with a gable roof thick stone building with narrow, deep apertures. Swedish Livonia church audit in 1630 found that the church had no roof rafters and only choir covered straw, 1643 annual audit concluded that the Church has been ready, just in addition to the ceiling, in 1669. year indicates that the church is still without a ceiling, bell hanging on scaffolding erected on the hill; 1699 domain Affairs (Ekonomische Verwaltnung) Manager (Statthalter), the Swedish royal viceroy Michael von Strokirch’s (Mikael von Strokirch, 1649 – 1723-24?), were asked the carpenter to fix fallen church – to impose the roof, put windows, master Henry (Heinrich) transporters who often worked at Swedish Master Builder Lars Nilsson Spaak (Lars Nilson Spaak) projects jomtgales built a small tower with a rooster. After the Great Northern War in 1739 the church was again reached a deplorable state, even the church pulpit supported by three fence poles; 1775 again corrected the roof, but in 1865 made a thorough renovation, the pulpit was moved north corner, greatly expanded the triumphal arch, led the new plaster ceiling, benches and doors.  In 1865 Sili owner Lieven and Engelhardt estate owner Konrad von Dahl donated money to the church decoration, 1870 was changed altarpiece by pagādājis Birini owner Friedrich August von Pistolkorss, who is himself ordained in the church, as “an old picture with their patchwork pervēm how sweet would also become more familiar to the church had, however, It agreed not together or with neat church, nor taught heart pamper view “, so after Bertel Torvaldsena marble sculpture sample his pupil Johann Nepomuk Cvergers (Zwerger, 1796-1868) made a new altar; Pistolkorss ordered dibenlogos insert the red, but the sides – green and red – stained glass, but the old altarpiece left the altar window sienmalā but pulpit next opposite the pulpit Pistolkorss ordered to place Luther bust on dark red background, the vestry ceiling paint Bible with a cross and palmaszaru as well conceived garnish vestry to the church of the former pastor and church superiors – “our church memorable citkārtīgu common and shepherd” – pictures, starting with Pistolkors mother’s father, Count Augustus Mellini, longtime church of the President, Krimulda and Peterupe church pērminderi, pastor Emanuele PEGA with former cemetery ordered the stone, but Pistolkorss – gold letters Ulmanis bishop, pastor Beckman, Paul Zībergs who went to St. Petersburg. During this time the church pērminderi was Eduard von Radecki and August Langals (August Langhals), but the pastor – Wilhelm Friedrich Walter second, who lived Engelhardt, which should not be confused with Wilhelm Friedrich Walter first who lived Ropaži, being Ropazu and Allazu pastor . Opening of the new arrangement was combined with Pistolkors elder son Alexander  first godchild baptism. Krimulda pastor Friedrich Wilhelm Walter From 1902 to 1905, the year after Augusta Reinberga project instead of wooden tower was built 46 m high, massive stone tower. New organ purchased and consecrated in 1926 on 7 March with 778 pipes (13 votes), paid LVL 6900 [8] In 1930, in connection with the 725 anniversary of the church shall be renewed, but in 1940, an architecture student Ansis Berzins starts decorating the church. 1823 Kristiņš of Katlakalna structure organ with nine records are sold as unfit Jerkuls school for 150 rubles, while in 1910, Martin’s firm built new, which was destroyed during World War I in 1917. Krimulda church building are Latvian national cultural monument from the year 1930 Monuments Board, later the National Cultural Heritage protection because Nr.6701.