20 Temmuz 2024
Türbeler

İSAK PAŞA TÜRBESİ – MANİSA

Manisa il merkezinde, Ulu Cami Medresesi’nin doğusunda, cami duvarına bitişik olan bölüme sonradan İshak Çelebi’nin türbesi yapılmıştır. Bugün cami ile medrese arasındaki, çapraz tonozlu geçişin güneyindeki biraz yüksekçe kapıdan türbeye girilmektedir.

Türbe giriş kapısı biraz yüksek olup kırmızı somaki mermerden bir sütun ortada bulunmaktadır. Bu sütunlar ile türbenin uzantıları üzeri kubbeli bir bölüm meydana getirmiştir. Türbenin sert ağaçtan kapısı üzerinde cennete girenlere söylenen sözü belirten bir ayet yazılıdır: “Selâm üzerinize olsun. Ne iyisiniz buraya daimi olarak girin.”

Türbe kare planlı olup üzeri köşe pandantiflerinin taşıdığı bir kubbe ile örtülüdür. İçerisi batıya yönelik iki alt ve bir üst pencere ile aydınlatılmıştır. Ulu Caminin duvarı ile iki penceresi türbenin doğu yönünde olduğu gibi kullanılmıştır. Türbede İshak Çelebi’nin sandukası yanında kime ait oldukları bilinmeyen üç küçük sanduka daha bulunmaktadır.

İSAK ÇELEBİ KİMDİR?

Manisa’yı Romalılardan alan Saruhan Bey’in torunudur. Muzafferiddîn İshak Çelebi, Saruhan Bey’in oğlu İlyas Bey’in oğludur. İlyas Bey\’in ölümünden sonra mîlâdî 1364 yılında beyliğin başına oğlu İshak Bey geçti. Babasının sağlığında Menemen\’i idare eden İshak Bey beyliğin en zayıf bir zamanında basa geçmesine rağmen onun zamanında Saruhanoğulları en parlak devrini yaşadı.

İshak Çelebi, hayra, ilme ve îmâra çok önem vermiştir. Onun Hacı Emet bin Osman’a hicrî 768 (mîlâdî 1369)’da yaptırmış olduğu Ulu Câmiî, hicrî 780 (mîlâdî 1378)’de yaptırdığı Ulu Câmiî (İshâkiyye-i Fethiyye) medresesi ve hicrî 770 (mîlâdî 1369)’da yaptırdığı Mevlevihâne yapıları, Manisa için önemli olduğu kadar da Türk-İslâm sanatı için de önemli yapılardır. İshak Çelebi vakfiyesinden anlaşıldığına göre, en çok hayır yaptıran Bey’dir. Aynı zamanda Mevlevî şeyhlerinden olduğu bilinmektedir.

Kaynak: Manisa Tarihi Eserleri Ve Kültür Md.