11 Aralık 2023
Türbeler

EMİR ALİ TÜRBESİ / KAYSERİ

İNCELEME TARİHİ: Temmuz 2006

YERİ: Kayseri şehir merkezinde, Kartal semtinde, Erciyes Caddesinde Talas Hisarcık yol ayrımındaki alanda yer almaktadır.

BUGÜNKÜ DURUMU: Bakımlı ve sağlam durumdadır.

TARİHİ: H.751/M.1351 yılına tarihlendirilir.

PLAN VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ: Mumyalık bölümüyle birlikte iki katlı olarak inşa edilen türbe kuzey-güney doğrultuda 8.60×7.40 m. ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen planlı ve dikdörtgen gövdelidir. Mumyalık ile gövde bir kornişle ikiye ayrılmıştır. Mumyalığın doğu ve batı duvarı 1.80m., kuzey duvarı ise 1 m. ölçülerinde farklı kalınlıkta yapılmıştır. Türbe – nin cenazeliğine kuzeydeki taçkapıya çıkan iki kollu merdivenin altındaki düz lentolu kapıdan ulaşılmaktadır. Cenazelik mevcut zeminden 50 cm. aşağıdadır ve üzeri sivri beşik tonozla örtülmüştür. Türbenin mescid kısmına iki kollu merdivenlerden çıkılarak ulaşılmaktadır. Cepheden taşırılmamış olan ve saçağa kadar yükseltilen taçkapı iki bordürle çerçevelenmiştir. İçteki dar dıştaki geniş olarak düzenlenen bordürler süslemesizdir. Taçkapının kavsara ke – meri, üst üste konmuş konik şekilli mukarnaslı başlıklara oturmaktadır. Taçkapı alınlığının ortasında yapının beyaz mermer üzerine yazılmış kitabesi yer almaktadır. Türbenin doğu ve batı duvarına yüzeyden hafif çökertilerek dik – dörtgen formunda pencereler açılmıştır. Güney cephenin üst kısmında bir mazgal pencere yer almaktadır. Türbenin üst örtüsü kuzey-güney doğrultuda uzanan sivri beşik tonozla örtülüdür. Güney cephenin ortasında yer alan mihrap düz silmeli bir bordürle kuşatılmıştır ve mihrap nişi dört sıra mukarnaslı kavsaraya sahiptir. Mescid zemini kesme taş kaplamalıdır. Mescidde iki sanduka bulunmaktadır. Bu sandukalardan biri Emir Ali’ye ait olup, üzerindeki yazıdan Ömer oğlu Ali’nin 750 yılı Ramazan ayında öldüğü anlaşılmaktadır. Diğer sandukadaki yazılar tam okunamamıştır. Kitabe ve sanduka yazıtların – dan Emir Ali’nin H.750/ M.1349 yılında öldüğü, türbesinin ise bir yıl sonra H.751/M.1350-51 inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

SÜSLEMESİ: Eserde kayda değer bir süsleme bulunmamaktadır. Malzeme ve teknik: Düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.

KİTABESİ: Eserde biri sandukada diğeri giriş kapısı üzerinde iki kitabe bulunur.

TARİHLENDİRME: Kitabeden hareketle yapının M.1350-51 yılları arasında yapılmış olduğu öğrenilmektedir.

 KAYNAKÇA: KAYSERİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ