14 Haziran 2024
Çeşmeler

ŞAHİN AĞA ÇEŞMESİ – KONYA

Çeşme, Şahin Ağa Sokakta Has Bey Darül Huffazı’nın arka bahçesinde yer alır. Eser, kitabesine göre Nuh Efendi Zade Hazım Uluşahin tarafından H.1342/M.1924yılında yaptırılmıştır. Yapım malzemesinde düzgün kesme taşlar ve mermer kullanılmıştır. Çeşme dikdörtgen formlu, tek cepheli, bağımsız bir sokak çeşmesidir. Yuvarlak kemer yekpare silmeli iki tane ayağa oturmaktadır. Kemerde kahverengi ve beyaz taş dizileri kullanılmıştır. Cephede, taş saçak düz bırakılmıştır.

Kare ayna taşının üstünde sivri kemerli taslık nişi vardır. Musluk aynası kare blok mermerden olup köşelerinde gülbezek motifi işlenmiştir. Lüle ağzı daire formunda belirtilmiştir. Taslık nişinin üzerinde kabartma yıldız motifi görülmektedir. Kemer kilit taşında tarih ibaresine yer verilmiştir. Çeşmenin daire şeklinde yalağı izlenmektedir. Kitabe üç satırdan ibaret olup, kemerin üstünde bulunmaktadır.

KİTABE:

Çeşme bütününde sade tasarlanmıştır. Okunuşu (Osmanlıca-Arapça )

Bismillahirrahmanirrahim / “Ve sekâhüm rabbühüm şerâben tahûrâ”

Muvaffak eyledi Hak Zât-ı Vahibü’l-âmâl / Bu çeşmeden cereyân itdi işte âb-ı zülâl

Du’â-yı yümnile ‘Âciz düşürdü bir târîh / “Nişantaşında lehü’l-hamd yapıldı bu çeşme

bu sâl” 1342 – 1339 tarihleri Mâşâallâh 1342

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. “Rableri onlara tertemiz içecekler içirir.” Duaları kabul eden Hak Teala muvaffak eyledi de bu çeşmeden sanki cennet şarabı aktı. Duanın bereketiyle Aciz (ebcetle) şu tarihi düşürdü.

“Nişantaşı’nda hamdolsun bu çeşme bu sene yapıldı” Maşallah 1924.

Yapının Mevkii:Şahin Ağa Sokak

Yapım Tarihi-Mimari Çağı:. 1342/M.1924

Yapım Tekniği Ve Malzemesi: Düzgün kesme taş ve mermer malzeme ile yapılmıştır.

KAYNAK: KONYANIN TARİHİ ÇEŞMELERİ