22 Mayıs 2024
Camiler

SİVRİOĞLU CAMİ – ODUNPAZARI – ESKİŞEHİR

Sivrioğlu Camii , Dede Mah., Sivrioğlu Sok., No:1, Odunpazarı, adresindedir.

    Şeyh Şahabettin zaviyesi ve Salı Mescidinin 1261 den günümüze uzanması; Osmanlı döneminde Sühreverdi zaviyesine ait bulabildiğimiz vakıf kaydı Fatih zamanına ait ve 1455 tarihlidir. Zaviyenin vakıfları aynı zamanda zaviyenin yakınında bulunan Salı mescidinin de gelirlerini karşılıyordu. Salı mescidi bugünkü ismi Sivrioğlu Camiidir. Cacaoğlu Nureddin zaviyeye bağlı 17 tane mescidi onarmıştır. Bunların içinde Salı Mescidi de vardır.

   1455 de mescidin onarıldığından dolayı halk arasında Gagak Cami diye de anılmıştır. Şeyh Şahabettin zaviyesinin Şeyhi aynı zamanda Salı Mescidinin de hatibi idi. H.1118 / M. 1706 yılında Şeyh Recep ölünce hitabet görevi Molla Yasin’e tevcih edilmiştir. Mahallede bulunan mescidler derme çatma yapılar olduğu için yüzyıllara dayanamayarak harap oluyordu. Salı Mescidi de harap olmuştu.

   Esseyyit El- Haç Süleyman camiyi 1767 de yeniden yaptırmış, cami ile zaviye arasına çeşme yaptırmış, Çatak vadisinden su getirerek halkın hizmetine sunmuştur. Caminin aşağısında bulunan çeşme Ağa Çeşmesi olarak anılmaktadır. Hacı Süleyman geleneğe uygun olarak caminin ilk hatibi olmuştur.. Onarım sırasında caminin adı Hacı Süleyman Cami olarak değişmiştir.

Hacı Süleyman Cami doğa koşullarına çok uzun dayanamayarak 1900 yılında yine harap duruma düşmüştü. 1900 yılının ikinci yarısında, başarısızlıkla sonuçlanan Osmanlı Rus savaşından sonra, Osmanlı sınırlarının dışında kalan Kırım, Kafkas ve Rumeli’den gelen çok sayıda göçmen Eskişehir çevresine yerleştirildi.

   Kafkas göçmeni Sivrioğlu Kadı Ali Bey, Eskişehir’e geldikten sonra Süleyman Ağa Camiine komşu olan beş dönüm araziyi satın almış ve yerleşmiştir. Ali Bey karlı olan Lületaşı işletmesine ve ihracatına başlamış ve mal varlığını artırmıştır. Hacı Süleyman Caminin yakınına bir konak yaptırarak yerleşmiştir.

    İlk yapıldığı günlerde derme çatma bir yapı olmaktan öte gidemeyen cami 1900 yılında kerpiçten yapılmış, üst örtü ve iç aksamında ahşap malzeme kullanılmıştır. Halen üstü kiremit kaplı ahşap çatı ile örtülüdür.

    Sivrizade İbrahim Bey ( Kadı Ali Oğlu) caminin vakıflarını derleyip toparlamış kendisi de ilaveler yapmış, vakfın adını Sivrioğlu Vakfı diye tescil ettirmiştir. Konağın bahçesinden geçen suyolunun da ıslah ederek çeşmenin suyunun devamlı olarak akmasını sağlamıştır.

    02.04.2018 yılı ile 11.10.2019 yılları arasında restore edilmiştir.

KAYNAK: Cami Tanıtım Levhası