14 Temmuz 2024
Camiler

ATTAR ECE (HOCA ) CAMİİ – MANİSA

Attar Ece (İçe), Saruhanoğulları Beyliği döneminde Manisa’da yaşamıştır. Şer’iye sicillerine yansıyan bir kayda göre Revak Sultan’ın kardeşidir. Dolayısıyla İshak Çelebi döneminin simalarındandır.

Cami, Topcuasım Mahallesi , Cami Sokağında yer alır. İstiklal Savaşında yakılan caminin orijinal kitabesi yoktur. Sonradan yapılan bu günkü caminin kitabesi vardır. Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde tarihsiz bir vakka kaydına rastlanır. Bugün orijinal olarak yalnız minaresi kalan eski cami , XIV yy. ikinci yarısında Attar Hoca tarafından yaptırılmıştır.

Caminin kuzeyinde, avlu içinde H.885 / M. 1480-1481 tarihli bir çeşme yer alır. Muhtemelen çeşme, bu tarihlerde caminin onarımı sırasında yapılmıştır. Ayrıca H./ 956 M. 1549 yılında yapının harap olduğunu belirten ve H. 1036 / M. 1626 tarihli birer vesika vardır. Bu günkü yapı 1923 -1924 de eski temelleri üzerine yeniden yapılmıştır. Kitabe orta kapı üzerindedir.

Bu gün ibadete açık olan yapının harimi, dikdörtgen planlı, üzeri düz tavanla örtülü ve kırma çatılıdır. Kuzeyinde son cemaat yeri üzerine oturan, kadınlar mahfili yer alır. Önü ahşap kafesle kapatılmıştır. Orta kısmı ise, mihraba doğru yelpaze şeklinde balkon gibi çıkıntı yapar. İç mekanı, doğuda iki, kuzeyde dört tane dikdörtgen alt pencere ile güneyde beş, doğu ve batıda ikişer yuvarlak üst pencereler aydınlatır. Pencerelerin çokluğu iç mekanı aydınlık ve ferah yapmıştır.

Mihrap, mermerden yapılmış yarım silindir gövdeli niş şeklindedir. Mihrabın batısında yeni yapılmış bir minber ile doğusunda ahşap vaiz kürsüsü yer alır.

Harime, mihrap eksenindeki yuvarlak kemerli büyük kapıdan girilir. Kapının doğusunda yarım yuvarlak gövdeli bir niş, batısında son cemaate açılan mükebbire bulunur. Harimin kuzeyindeiki katlı, enine dikdörtgen planlı son cemaat yeri vardır. Son cemaatın ön kısmı, altı altı tane kare kesitli ağaç direkle taşınır ve cemekanla kapatılmıştır. Yanları kapalı olan son cemaatın güneydoğu köşesinde minare yer alır. Minareye harimin kuzeydoğusundaki kapıdan çıkılır. Çokgen gövdeli minare kaidesi çift cıdarlıdır. Birinci cİdarından döner merdivenle üst mahfile, ikinci (içteki ) cıdarından da minareye çıkılır. Mahfile çıkan merdivenin doğu köşesinde ATTAR HOCA ‘ya ait olduğu söylenen bir mezar bulunur.

Yapının etrafını büyük bir avlu çevirir. Avlunun doğu iç duvarında abdest muslukları ile sivri kemer nişli bir çeşme yer alır. Avlunun batısında ise Kur’an kursu bulunur.

KAYNAK:MANİSA’DA TÜRK DEVRİ YAPILARI(Prof. Dr. HAKKI ACUN )