21 Haziran 2024
Medreseler

HAMİDİYE OKULLARI – SÖĞÜT – BİLECİK

Hamidiye Camii ile birlikte Külliye şeklinde yapılmış eserler, Sultan 2.Abdülhamit tarafından 1905 yılında yaptırılmıştır. İki katlı kırmızı kesme taştan inşa edilen yapının alt ve üst kat planları aynı şekildedir. Giriş kapısı alnında mermerden yapılmış Osmanlı arması bulunan bina 2008 yılında Bakanlığımız katkılarıyla restore ettirilmiş ve İlçe kütüphanesi olarak hizmete sunulmuştur.
HAMİDİYE İDADİSİ (LİSE)
II. Abdülhamit Han dönemi eğitim kurumları içerisinde yer alan idadiler, Rüştiye mezunlarının kolayca iş bulmaları için inşa edilmiş eğitim kurumlarıdır. İdadiler, daha çok Türk nüfusun yoğun olduğu ve gelişmişlik düzeyinin az olduğu bölgeler tercih edilmiştir. 1869’da Esat Saffet Paşa tarafından hazırlanan Maarif Nizamnamesi’nde rüştiyelerin bir üst kademesi olan idadi düzeyindeki okulların inşasına karar verilmiştir. Açılacak olan bu idadilerde, yüksekokullara öğrenci ve devletin üst kademelerine memur yetiştirilmesi de hedeflenmiştir. Söğüt’te Sultan II. Abdülhamit Han tarafından 1903-1905 yıllarında yaptırılmıştır. Geç Osmanlı dönemi sivil Osmanlı mimarisi örneklerinden birisidir. İdadi’nin giriş kısmının üzerinde görkemli bir mermerden yapılmış Osmanlı devlet Arması vardır. Rivayete göre arma İstanbul’dan Söğüt’e dokuz manda yüküyle taşınarak getirilmiştir. İdadi iki katlı olup kırmızı kesme taştan yapılmış, pencere ve kapı sütunları zarif bir görünüme sahiptir. Saray muhafızlarına asker yetiştirmek amacıyla inşa edilmiştir. Alt ve üst katların planları aynı şekildedir. Oda tavanları ahşaptan geometrik şekillerle süslenmiştir.
DAR’ÜL EYTAM (YETİMLER OKULU)
Sultan V. Mehmed Reşad döneminde Kaymakam Sait Bey tarafından 20.yy’ın ilk çeyreğinde Hamidiye İdadisine ek olarak yapılmıştır. Savaşta yetim ve kimsesiz kalan çocukların eğitimi için inşa edilmiştir. Şehit çocukların yararlandığı bu binaya Şüheda Mektebi veya Şehitler mektebi de denir. Dar’ül Eytam iki katlı kırma çatılı bir yapıdır. Girişi iki sütunludur. Sütunların bittiği yerde çini kaplamalar var. Giriş kapısı üzerinde bulunan 22 parça çiniden 11’i düşerek kırılmış kalan 11 parçası ise Söğüt Etnografya müzesinde koruma altına alınmıştır.
Kaynak: SULTAN II. ABDÜLHAMİT’TEN NADİDE BİR YAPI: HAMİDİYE KÜLLİYESİ / II. Abdülhamit Dönemi İmar Faaliyetleri / ( BİLECİK HABER )