24 Haziran 2024
Çeşmeler

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ ÇEŞMELERİ – SÖĞÜT / BİLECİK

 Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi türbesi girişinde yer alan ve 1887 yılında Sultan 2. Abdülhamid Han’ın babası Sultan Abdülmecid’in hayrına yaptırdığı bir çeşmedir. 

   Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi’nin babası Kayı Aşiretinin lideri Ertuğrul Gazi’nin türbesi Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunuyor. Türbenin giriş kapısının sağı ve soluna 1887 yılında 2. Abdülhamid Han tarafından babası Abdülmecid’in hayrına yaptırdığı çeşmeler bulunuyor. Çeşmelerin üzerinde Osmanlıca yazılan metinler bulunuyor.

I. kitabenin, metni şöyledir.

Menba’- i cay-i şah-ı inayet’ali siretin

Mevca-i derya kadar ömrün hüda kılsun mezid

Kıldı ol şahınşeh-i devran cedd-i emcedin

Gazi Ertuğrul cenabın kabrini zira cedid

Babı yanında dahi bu çeşmeyi inşa ile

Eyledi ruh-i revanın şad o hakan-ı Reşid

Cevher-i nazma ekki tarih bir beyt içre bak

Su verir buldukça mecray-ı kalem feyz-i bedid

Ruh-ı Ertuğrul için bu çeşmeyi kıldı ayan

Ayn-ı lüft-i saltanat şah-ı zeman Abdü’l-hamid

Sene 1304

II. kitabenin, metni şöyledir.

Pagişah-ı bahr u ber sultan-ı İskender-siyer

Şehr-yar-ı dad göster hazret-i Abdü’l-hamid

Fikrini imar-ı mülke hasredince olmada

Şahid-i gül-çehre-i İmran her yerde bedid

Türbe-i Ertuğrulu bu kere ihya eyleyüb

Eyledi bu çeşmeyi icra o hakan-ı Ferid

Su-be-su her yerde cari gerçi ab-ı şefkati

Bahusus oldı Soğüt halkı ziyade müstefid

Akdığı müddetçe bu ayn u enbar-ı cihan

Eylesün çok müddet iclal ü ikbalin medid

Hayli gayret etdi zühdi bendesi icrasına

Sa’yini meskur kılsun hazreti rabbil mecid

Çakeri-yi salik dedi tarih cevher darini

Eyledi seyyal-i zemzem hazreti sultan Hamid..

Sene 1304