20 Mayıs 2024
Camiler

MERKEZ KARAOSMANOĞLU CAMİ – KIRKAĞAÇ – MANİSA

Kırkağaç İlçesi ,Kırkağaç merkezde çarşı içinde bulunmaktadır. Yapım tarihi H1166 / M.1754

Yaptıran (Bani) Karaosmanoğlu Hacı Abdullah Ağa

Kitabe :

Cenab-ı Hacı Abdullah Ağa sahib-i dil-ağalı Keremde yokdur üryan rnekarİmden bi-şiyah Olub tabi semahatden hessan ü hibreçün Bu cana cami-i pak etdi peyda hasbeten Iilialı Kim onda istilcametle salatiyle dua etse Ümnid oldur ki bariden ınühayadır ona dilhalı O beyt egerçi lutfuyla ma’mur eyleyüp her dem İtalar eyleye banisine hem hazret-i Allah Peyam-ı ihtimaın guş edüb Sai dedi tarih İbadullah için nev tarz cami etdi Abdullah 1166

(Kitabe, Doç. Dr. Abdülkadir Dündar tarafından okunmuştur).

Merkez Karaosmanoğlu Camii düz tavanlı, kırma çatılı ve kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Kuzey tarafına sonradan bir son cemaat yeri ilave edilmiştir. Yapıya giriş doğudandır. Çift taraflı merdivenle çıkılan kapı eşiğinin her iki yanında sonradan yapılımış abdest alma yerleri bulunur. Kapının ve kuzey köşedeki abdest alma yerlerinin üzeri sütunların taşıdığı bir sundurma ile örtülmüştür. Yapının tüm cephesi yeşile sıvanmıştır. Giriş kapısının etrafı çinilerle kaplıdır. Kapının hemen üzerinde kitabesi bulunmaktadır. Yapı geçirdiği onarımlarla orijinalliğini çok büyük ölçüde yitirmiştir. Kuzey cephesi tamamen elden geçmiştir. Doğu cephede altta beş adet dikdörtgen pencere, bunların hemen üst sırasına açılmış altı adet yuvarlak kemerli pencere

bulunmaktadır. Kapının hemen üzerinde yer alan pencere demirli bir kapı haline dönüştürülmüş­ tür. Yapının güney cephesinde altta dört sıra dikdörtgen üstte yine dört sıra yuvarlak leemerli pencere açıklıkları bulunınaldadır

Güney cephesi kısmen orijinallİğİnİ korumaktadır. Kuzeybatı köşesinde altlı üstlü dört pen­ cere yer almaktadır. Güneybatı cephenin en köşesinde yine altta dikdörtgen, üstünde yuvarlak leemerli olmak üzere iki pencere bulunmaktadır (Fotoğraf 4). Yapının kuzey cephesi tamaınen elden geçirilmiştir. Kuzeybatı köşeden bir merdivenle yukarı çıkılmaktadır.

Caminin kuzeydoğu köşesine bitişik, silindirilc gövdeli, tek şerefeli tuğla minaresi bulunur. Yine caminin doğu cephesinin kuzey köşesinde kubbe örtülü bir şadırvanı da mevcuttur.

İçte harimin doğu, güney (Mihrap dahil) ve batı duvarı üstteki pencere hizasının alt seviyesine kadar çini kaplanmıştır . Güneybatı köşedeki minber ve kuzeydeki büyük sütun dizelerinin taşıdığı mahfilin korkulukları benzer ahşap oymalarla süslüdür.

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü,ğünden Vakıflar Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış 08.10.1952 gün ve 3188 sayılı yazıda caminin tarihi ve mimari değeri olmadığı, büyütmek amacıyla tamir ve tadil edilmekte olduğu belirtilmektedir.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ